Как се подразделят бозайниците?

Как се подразделят бозайниците?

Още през 18-то столетие Карл Ли­ней е подразделил известните тогава бозайници на три систематични гру­пи. Към едните той причислил тези с нокти, към другите - бозайници с ко­пита, а към третите - тези без нок­ти и копита.

Тази доста примитив­на за днешните познания класи­фикация не е вземала под внимание нито, родствените връзки на отдел­ните видове, нито тяхното истори­ческо развитие.

Днес зоолозите, като имат пред­вид родствените връзки и истори­ческото развитие на бозайниците, подразделят тези животни пак на три групи, но вече със съвсем други белези и то като отделни подкласо­ве.

Най - примитивно устроените бо­зайници се отнасят към подклас Първични бозайници. Тук спадат птицечовката и ехидните, които се размножават с яйца, имат общ отвор на храносмилателната и на отде­лителната система, сравнително ниска телесна температура и рогов клюн на устата. Срещат се в Австралия, Нова Гвинея и Тас­мания.

Към подклас Нисши бозайници спадат торбестите, при които мал­ките се раждат много слабо развити и най - често се доотглеждат в една коремно разположена торба на май­ката. Телесната температура също не е постоянна, а мозъкът е доста слабо развит. Живеят в Австралия, някои съ­седни острови и отчасти в амери­канския континент.

Всички останали представители спадат към подклас Висши (плацен­тни) бозайници. При всички тях пъл­ното развитие на зародиша става въ­тре в майката, с която той е свързан посредством плацента. Чрез нея за­родишът получава хранителни ве­щества и кислород, а отделя навън продукти от обмяната на вещества­та. Малките се раждат напълно раз­вити. При тези бозайници телесна­та температура е постоянна, а глав­ният мозък е много добре развит. Днес представителите на този подклас живеят по цялата земя.

Висшите бозайници, към които спада огромният брой видове на це­лия клас, се подразделят от своя страна на 18 систематични групи (разреди):

 1. Насекомоядни
 2. Кожокрили
 3. Прилепи
 4. Маймуни
 5. Непълнозъби
 6. Люспеници
 7. Зайцеподобни
 8. Гри­зачи
 9. Китоподобни
 10. Хищници
 11. Перконоги
 12. Тръбозъби
 13. Хоботни
 14. Дамани
 15. Сирени
 16. Чифтокопитни
 17. Мазолестокраки
 18. Нечифтокопитни

Едни от те­зи разреди са доста малобройни (на­пример тръбозъбите имат един един­ствен вид, а кожокрилите и хоботните - по два вида) от други като прилепите са описани над 900 вида, а гризачите обхващат близо 1600 вида и повече.

Препоръчани продукти

Подобни статии

Духът на делфините

Духът на делфините

Делфините са въплъщение на ангелските светове на тази планета. Те носят съобщенията на любовта от те...

Защо кихат кучетата?

Защо кихат кучетата?

Кихането представлява силно изтласкване на въздуха от белите дробове на кучето през носа и устата. И...